Rozwiązania dedykowane dla Comarch ERP Optima

    eSZOK BR  
eSZOK BR (elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klienta) to kompleksowe narzędzie do zarządzania procesami obsługi klienta, budowania relacji z klientem, rozliczania Klienta i pracownika z powierzonych zadań i obowiązków. System eSZOK z modułem OCR do automatycznego rozpoznawania i uzupełniania informacji to rozwiązanie dla nowoczesnych biur rachunkowych. Faktury przesłane przez klientów za pośrednictwem Pulpitu Klienta lub zeskanowane bezpośrednio w biurze rachunkowym są przetwarzane przez moduł OCR. Z poziomu Kancelarii następuje automatyczny zapis faktury do rejestru VAT w Comarch ERP Optima, bez konieczności ręcznego importu plików. W ramach eSZOK można przetwarzać dowolną liczbę dokumentów bez ograniczeń limitami abonamentowymi.

System eSZOK to: PULPIT KLIENTA ; PULPIT KLIENTA PLUS ; KANCELARIA Z OCR ; ZARZĄDZANIE BIUREM I ROZLICZENIE KLIENTA


MODUŁ PULPIT KLIENTA

To moduł przeznaczona dla klientów biur rachunkowych, dostępny przez przeglądarkę WWW. Łączy elektroniczne archiwum dokumentów firmy z panelem do wymiany dokumentów oraz komunikowania się pomiędzy klientami i biurem rachunkowym.

Klienci mają stały i nielimitowany dostęp do elektronicznego archiwum dokumentów. Po zalogowaniu do Pulpitu można przesłać pliki faktur zakupu/sprzedaży, załączając je bezpośrednio z dysku komputera lub robiąc zdjęcie smartfonem. Pliki trafiają do modułu Kancelaria w biurze rachunkowym i są przetwarzane przez OCR. Pulpit Klienta umożliwia również wystawianie faktur sprzedaży i korekt i proform oraz faktur zaliczkowych. Wystawioną fakturę sprzedaży można wysyłać do KSeF (Krajowy System e-Faktur). Faktury sprzedaży wystawiane w Pulpicie Klienta są automatycznie importowane na rejestr sprzedaży w Comarch ERP Optima, bez konieczności ręcznego wgrywania plików przez biuro rachunkowe.

Pulpit Klienta jest zintegrowany z Comarch ERP Optima i pozwala nie tylko na obieg dokumentów między klientami, a biurem rachunkowym, ale także na przesyłanie wielu informacji z Comarch ERP Optima:
 • deklaracje (PIT, VAT, CIT) - po zablokowaniu w Comarch ERP Optima klient otrzyma wydruk deklaracji z możliwością pobrania, a także powiadomienie e-mail/SMS. W powiadomieniu e-mail przesyłane są informacje szczegółowe, takie jak wysokość podatków i termin zapłaty.
 • płatności (podgląd w należności, zobowiązania bezpośrednio z preliminarza płatności)
 • rozliczenia z biurem rachunkowym (faktury za usługi księgowe) - klient otrzyma fakturę z możliwością pobrania, a także powiadomienie e-mail/SMS.
 • zestawienia - informacje o przychodzie, kosztach, dochodzie, różnicy VAT, podatkach i ZUS. Dane uzupełniają się na podstawie deklaracji wystawianych w Comarch ERP Optima.
 • listy płac - po zablokowaniu w Comarch ERP Optima klient otrzyma wydruk listy płac z możliwością pobrania, a także powiadomienie e-mail/SMS o nowym załączniku w Pulpicie Klienta.
 • informacje o pracownikach i limitach urlopowych - przesyłane wraz z automatycznymi powiadomieniami (zbliżający się koniec umowy, termin ważności badań lekarskich, dodatkowych kwalifikacji).
Klienci mają dostęp do sekcji analiz: wiekowanie należności i zobowiązań (na podstawie płatności z Comarch ERP Optima), a także analiz generowanych na podstawie faktur sprzedaży wystawianych w Pulpicie: obroty według towarów, obroty według kontrahentów, rejestry VAT, sprzedaż w czasie oraz (w wersji Pulpit Plus) Mapa Polski, Ewidencja ryczałtowa, KPiR-Księga podatkowa; Dekrety-zapisy księgowe; Środki trwałe.

Pulpit Klienta umożliwia również korespondencję z biurem rachunkowym zarówno w ramach czatu (zadań), jak i w komentarzach do dokumentów, wraz z powiadomieniami e-mail/SMS.

Dostępna jest również sekcja załączników, dzięki której klienci oraz biuro rachunkowe mogą przekazywać dowolne pliki. Administrator może utworzyć typy załączników, ułatwiające grupowanie i filtrowanie poszczególnych dokumentów.


MODUŁ PULPIT KLIENTA PLUS

To rozszerzenie modułu Pulpitu Klienta o dodatkowe funkcjonalności dla najbardziej zaawansowanych i wymagających użytkowników.

Klienci mają możliwość dodawania załączników do dokumentów zakupu/sprzedaży (np. dokumenty CMR, protokoły zdawczo-odbiorcze, umowy, dokumenty celne). Dodatkowe dokumenty mogą być załączone w dowolnym momencie i będą przechowywane w elektronicznej bibliotece dokumentów wraz z fakturami zakupu/sprzedaży. Załączniki można dodać również do wyciągów bankowych. Formaty załączników obsługiwane dla Wyciągów bankowych to *.sta, *.csv oraz *.mt940 umożliwiające zaimportowanie poszczególnych operacji bankowych.

Klient może przypisywać rejestry do dokumentów zakupu/sprzedaży. Rodzaje rejestrów są pobrane z Comarch ERP Optima. Admin biura rachunkowego może nadać klientom uprawnienia do wybranych rejestrów (osobne uprawnienia do przypisywania rejestrów oraz do podglądu dokumentów z wybranych rejestrów).

W sekcji faktury sprzedaży, oprócz standardowych typów klienci mają możliwość tworzenia faktur sprzedaży zgodnie z procedurą Faktura VAT Marża oraz Faktura Rolnik Ryczałtowy.

W Pulpicie Plus klient może drukować faktury sprzedaży w języku obcym, wybierając język w generatorze wydruków. Istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia produktów. Przetłumaczone produkty zostaną przeniesione na fakturę zgodnie z językiem wybieranym w generatorze wydruku.

Dostępne są operacje seryjne dla faktur sprzedaży, korekt, proform oraz zaliczek – możliwość seryjnego blokowania (zatwierdzenia), rozliczenia/cofania rozliczeń oraz seryjnego drukowania/wywoływania podglądu faktur. Admin biura rachunkowego również może skorzystać z operacji seryjnych zatwierdzania oraz drukowania/wywoływania podglądu faktur.

Użytkownicy Pulpitu Klienta PLUS, mogą samodzielnie generować szablony dokumentów dla faktur sprzedaży i faktur proforma w oparciu o wbudowane makra.

W sekcji analiz została dodana analiza geomarketingowa, generowana na podstawie kodów pocztowych z faktur sprzedaży wystawianych w Pulpicie. Analiza może być pomocna w podejmowaniu decyzji biznesowych w oparciu o wizualizację sprzedaży na mapie Polski.

Nowość: W sekcji analiz zostały dodane następujące analizy: Ewidencja ryczałtowa , KPIR -księga podatkowa, Dekrety- zapisy księgowe, Środki trwałe. W zależności od rodzaju prowadzonej księgowości Klienci w Pulpicie Klienta Plus mają podgląd do danych wprost z systemu księgowego Comarch ERP Optima.

Nowość: W Pulpicie Klienta Plus dodano nową sekcję Organizer. Administrator ma możliwość udostępnienia, a także skonfigurowania uprawnień dla użytkowników. Klienci jak i użytkownik od strony biura rachunkowego w Organizerze mają możliwość zakładania wydarzeń (spotkań, zadań) także cyklicznych. Zakładane wydarzenia mogą być udostępniane do biura rachunkowego jak i do wybranego Klienta mającego dostęp do Organizera w Pulpicie Klienta Plus. W Organizerze automatycznie zakłada się wydarzenie związane z wystawioną deklaracją jak i wystawioną fakturą sprzedaży przez biuro rachunkowe w systemie księgowym. Klient z poziomu Organizera ma dostęp do podglądu dokumentów jak i do kwot, terminu zapłaty, nr rachunku. Organizer został wyposażony w system powiadamiania e-mail/SMS o zbliżającym się zadaniu. Dzięki rozbudowanym narzędziom można zdefiniować rodzaj i cykliczność powiadomień o danym wydarzeniu.

Nowość: W obszarze kadrowym dodano sekcję e-Teczka dzięki której Klient ma dostęp do elektronicznej dokumentacji pracowniczej tj.: zgromadzonych dokumentów kadrowych w formie elektronicznej dotyczących pracownika.

Dostępna jest Rejestracja Czasu Pracy, dzięki której klient może dodać obecności lub nieobecności pracowników. Informacje zostaną zaimportowane do Comarch ERP Optima.

Klienci mają dostęp do deklaracji pracowniczych oraz kwitków wypłat, wystawionych i zatwierdzonych w Comarch ERP Optima, wraz z automatycznym powiadomieniem e-mail / SMS oraz możliwością wysyłki seryjnej deklaracji i kwitków wypłat bezpośrednio na maile pracowników.

Dostępne są umowy cywilnoprawne wraz z listą rachunków. Dane pobierane są z Comarch ERP Optima, klient ma możliwość wydrukowania umowy oraz rachunku do umowy.

Administrator ma możliwość dodawania ogłoszeń wraz z ikonami graficznymi wyróżniającymi rodzaj ogłoszenia, kierowania ogłoszeń do wybranej grupy użytkowników oraz zastosowania zaawansowanych ustawień okna logowania, dzięki którym można dodać własny opis oraz slider z obrazkami na stronę startową Pulpitu Klienta.


MODUŁ KANCELARIA

To moduł zbierający i przetwarzający dokumenty klientów. Wyposażony jest w narzędzie OCR, które automatycznie przetwarza przesłane przez klienta skany bądź dokumenty zeskanowane w biurze. Program pobiera pliki z odpowiednich folderów, rozpoznaje treści i automatycznie uzupełnia informacje z faktur w oknie rejestru VAT. Pracownicy biura na podstawie przetworzonych plików mogą zweryfikować odczytane dane i dodać fakturę do rejestru VAT lub do ewidencji dodatkowej. Z poziomu Kancelarii dostępny jest słownik kontrahentów oraz słownik kategorii z Comarch ERP Optima. Rejestry oraz kategorie podpowiadają się zgodnie z ich przypisaniem do kontrahenta.

Z poziomu Kancelarii można aktualizować dane kontrahenta oraz tworzyć i przypisywać kategorie do kontrahenta (zmiany są od razu wprowadzone również w Comarch ERP Optima). Program umożliwia łączenie lub dzielenie stron faktur, obracanie dokumentów, zmianę typu faktury zakup<->sprzedaż, usuwanie błędnie dodanych plików oraz zbiorczy wydruk z opcją dodatkowych nadruków (np. ID księgowy, nr w rejestrze VAT z Comarch ERP Optima). W programie można również szybko filtrować oraz wyszukiwać faktury według danych takich jak kontrahent, kategorie, numer dokumentu, daty itd., a także wyszukać fakturę po dowolnym słowie odczytanym przez OCR (np. słowo z pozycji faktury).

Wykorzystanie mechanizmu OCR pozwala na przetwarzanie danych bezpośrednio z plików *.pdf wyciągów bankowych wygenerowanych w bankowości elektronicznej Klienta, bez konieczności wykorzystania specjalnych plików. Funkcjonalność odczytuje poszczególne zapisy z wyciągu z uwzględnieniem podmiotów, numerów rachunków, kwot oraz sald i umożliwia rozliczenie transakcji po wskazanych parametrach.

Pracownicy biura mogą z poziomu Kancelarii wysyłać załączniki do Pulpitu Klienta lub kontaktować się z klientem za pośrednictwem czatu np. w celu uzupełnienia opisu do konkretnych faktur.

Dzięki Kancelarii możliwy jest także podgląd skanów z poziomu Comarch ERP Optima z widoków: rejestr VAT, preliminarz płatności, KPiR, zapisy księgowe, ewidencja dodatkowa, a także raporty kasowo-bankowe.

Przy pomocy funkcjonalności archiwum dokumentów, użytkownicy mogą na generować wydruki zgodnie z typem prowadzonej księgowości – księga podatkowa, ewidencja ryczałtowa, dzienniki z załączonymi skanami poszczególnych faktur.

Przy pomocy funkcjonalności usługi dodatkowe, użytkownicy z poziomu Kancelarii mogą zaplanować wykonanie nowej usługi dodatkowej dla konkretnego Klienta, bez konieczności logowania się do modułu Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta.


MODUŁ ZARZĄDZANIE BIUREM I ROZLICZENIE KLIENTA

To moduł przeznaczony do kompleksowego zarządzania biurem rachunkowym. Usprawnia rozliczenia z klientem oraz wspiera procesy delegowania, ewidencjonowania i weryfikacji powierzonych pracownikom zadań. Jednym z atutów modułu jest usprawnienie procesu rozliczania klienta za usługi wykonane zgodnie z umową i usługi dodatkowe. Moduł eSZOK Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta jest zintegrowany z Comarch ERP Optima. Może być wykorzystywane jako samodzielny program lub funkcjonować jako jeden z modułów systemu eSZOK. Czytaj więcej...

*eSZOK BR to rozwiązanie modułowe. Kancelaria z OCR działa niezależnie od Pulpitu Klienta. Aby korzystać z możliwości Pulpitu Klienta niezbędny jest zakup pełnego pakietu eSZOK BR. Oprogramowanie jest kompatybilne ze stacjonarną wersją Comarch ERP Optima.


Prezentacja rozwiązania
 • eSZOK BR by CTI

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)


 • Pulpit Klienta

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)


 • Pulpit Klienta PLUS

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)


 • Kancelaria z OCR

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)
Filmy instruktażowe do Pulpitu Klienta

W celu pobrania cennika, wypełnij formularz i kliknij przycisk "POBIERZ CENNIK".Jestem zainteresowany bezpłatną prezentacją.


Skontaktuj się z nami

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005